Lưu trữ thẻ: tín ngưỡng

Tháng ba Lý Sơn Khao lề thế lính Hoàng Sa

Cho đến nay, người dân Lý Sơn vẫn còn lưu truyền câu ca: “Hoàng Sa