Lưu trữ thẻ: di sản văn hóa phi vật thể

Lý Sơn – di sản văn hóa biển, đảo

Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi là nơi khi đến đây ta có thể