Lưu trữ thẻ: Hải Sản

Đông đúc “chợ” cá mỗi sớm

Gọi là “chợ” nhưng thực chất đây chỉ là nơi bến ra vào của một

Cá mặt quỷ đặc sản Lý Sơn

Đảo Lý Sơn nổi tiếng với những thắng cảnh, di sản địa chất hàng triệu