Lưu trữ thẻ: hình nhân chiến binh

Mộ gió và hình nhân chiến binh Hoàng Sa

Trong một hôm lang thang qua những cánh đồng tỏi trên huyện đảo Lý Sơn