Lưu trữ thẻ: #Phuongtoi #Olvis #Volcano

OLVIS ở Chu Lai

Hình ảnh phòng chờ của sân bay Chu Lai tỉnh Quảng Nam: Trên đây là