Lưu trữ thẻ: quà của biển đảo

Đông đúc “chợ” cá mỗi sớm

Gọi là “chợ” nhưng thực chất đây chỉ là nơi bến ra vào của một