Lưu trữ thẻ: sân bay Chu Lai

OLVIS ở Chu Lai

Hình ảnh phòng chờ của sân bay Chu Lai tỉnh Quảng Nam: Trên đây là