Lưu trữ thẻ: Xóm Ốc

Di tích văn hóa Sa Huỳnh tại đảo Lý Sơn

Vào mùa hè năm 1997, được Bộ Văn hóa Thông tin cho phép, Sở Văn