Lưu trữ thẻ: bảo vệ cua dẹp

Bảo vệ và khai thác bền vững Cua Dẹp tại Lý Sơn

Cua Dẹp còn gọi là Cua Đá, chủ yếu sinh sống tại vùng biển ở