Lưu trữ thẻ: cầu mùa

Hát Bội “Cầu Mùa” tại Lý Sơn.

Ở xứ Đàng Trong, hát Tuồng đã trở thành một loại hình sân khấu rất