Lưu trữ thẻ: Cù Lao Ré

Lý Sơn huyện không có … xã

Tháng 11.2021, Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Nghị quyết 05 về phát triển du