Lưu trữ thẻ: đệ nhất giá

Đệ nhất giá Lý Sơn từ đậu ván

Cũng như tỏi, hành thì giá ăn gieo ươm bằng hạt đậu ván đỏ được