Lưu trữ thẻ: IUCN

Thả Rùa hiếm về biển ở Lý Sơn

Ngày 4 tháng 2 năm 2023 tại thắng cảnh di tích quốc gia chùa Hang,