Lưu trữ thẻ: Phơi tỏi

Quá trình phơi đến bảo quản tỏi của người dân Lý Sơn

Ruộng tỏi của người dân trên Đảo Vụ mùa tỏi Lý Sơn kết thúc thường