Lưu trữ thẻ: Quý Mão 2023

Chở Tết ra đảo Lý Sơn

Thời điểm này, các doanh nghiệp chủ động đưa hàng Tết về đảo Lý Sơn