Lưu trữ thẻ: tàu Trưng Trác

Tàu Trưng Trắc Đà Nẵng – Lý Sơn

Ngày 29/3, tại cảng Sông Hàn thuộc thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần