Lưu trữ thẻ: Thạch cổng Tò Vò dưới biển

Vòm đá dưới đáy biển Lý Sơn

Vòm đá dung nham núi lửa dưới đáy biển ở huyện đảo Lý Sơn. Vòm