Lưu trữ thẻ: Chùa Hang

Chùa Hang Lý Sơn: điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nơi đẩt Đảo.

Chùa Hang còn có tên dân gian là “Chùa Không Sư” hay Thiên Khổng Thạch

Thả Rùa hiếm về biển ở Lý Sơn

Ngày 4 tháng 2 năm 2023 tại thắng cảnh di tích quốc gia chùa Hang,