Lưu trữ thẻ: Hải đội Hoàng Sa

Nhà Trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải ở Lý Sơn

Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải ở đảo Lý Sơn là một

Lễ dựng cây nêu ngày Tết ở đảo Lý Sơn

Lễ dựng cây nêu là nghi lễ tồn tại hàng trăm năm qua của người