Lưu trữ thẻ: Trường Sa

Nhà Trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải ở Lý Sơn

Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải ở đảo Lý Sơn là một

Tháng ba Lý Sơn Khao lề thế lính Hoàng Sa

Cho đến nay, người dân Lý Sơn vẫn còn lưu truyền câu ca: “Hoàng Sa